Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1: Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Petr Wlazlo - OFFI (IČO: 76515893).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.5: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky.
Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
2.6: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
2.7: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.8: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
2.9: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené a kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 14 dnů od odstoupení a zároveň po přijetí zboží zpět vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vratné poštovné hradí zákazník.
Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího E-mailem.
3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky.
4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík.
6.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.3: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

7. Reklamační řád, záruční doba, způsob a provedení reklamace

7.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
7.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
7.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
7.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
7.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
7.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží či nešetrnou a nesprávnou manupulací se zbožím.
7.7: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou , zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
7.8: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi.
7.9: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
7.10: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
7.11: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
7.12: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
7.13: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
7.14: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Vrácení zboží

8.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
8.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
8.3: Ve vrácené zásilce musí být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
8.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
9.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.